Voor de webversie, klik hier.
AMN Talentscan: update

Dinsdag 29 januari wordt de jaarlijkse update van de Talentscan voor scholen uitgevoerd. De update voor de Talentscan HRM (bedrijven en gemeente) vindt donderdag 31 januari plaats. Omdat de Talentscan tamelijk nieuw is, zijn de veranderingen dit jaar beperkt.

Jaarlijks aanpassing van de normen

Ook dit jaar analyseren we alle resultaten van het afgelopen jaar. We kijken waar de resultaten “uit de pas zijn gaan lopen” en passen de normen dan aan. We zorgen ervoor dat het gemiddelde van de genormeerde scores van alle (sub)factoren weer zo dicht mogelijk bij 3,00 (5-puntsschaal) of 5,50 (10-puntsschaal) komen te liggen. Voor sommige factoren hoeven de normen niet te worden veranderd, andere factoren hebben een kleine aanpassing nodig.

Er kunnen tal van oorzaken zijn voor het ontstaan van verschillen. Het heeft in ieder geval te maken met het langzamerhand verschuiven van de populatie die wordt getest. Maar ook de vernieuwing van sommige items en de aanpassing van het antwoordmodel (van een 4-puntsschaal naar een 7-puntsschaal) spelen deze keer een rol.

Voor Capaciteiten zijn de wijzigingen verschillend. Sommige testonderdelen blijken iets te gemakkelijk te zijn geworden (nieuwe scherpere normen), andere testonderdelen zijn iets te moeilijk geworden (nieuwe soepelere normen). Zo is het gemiddelde van Sommen maken op N1 een beetje opgetrokken (was iets te streng geworden), maar is bijvoorbeeld het gemiddelde van Woorden op N3 naar beneden gehaald (was iets te vriendelijk geworden).

De scores van de deelnemers op Persoonlijkheid zijn over het algemeen behoorlijk opgetrokken. De normen op deze (sub)factoren zijn dus meestal wat soepeler gemaakt. Een factor die strenger is geworden is Optimisme (referentiegroep 18 t/m 20 jaar). Daarentegen is bijvoorbeeld de subfactor Altruïsme (referentiegroep jonger dan 18) opnieuw weer soepeler geworden.

Voor de veranderde normen zijn deelnemers van vóór de update zijn niet meer volledig te vergelijken met de deelnemers van ná de update. In de managementrapportages worden alle deelnemers nog wel in één overzicht weergegeven. Ook in de groepsrapportages is dat het geval door het gebruik van meerdere tabbladen.

10-puntsschaal op de factoren van Persoonlijkheid

In navolging van de factoren op Capaciteiten wordt het resultaat op de factoren van Persoonlijkheid nu ook op een 10-puntsschaal weergegeven (zie de figuur hieronder). Met behoud van betrouwbaarheid is er nu dus een scherpere verdeling.

De subfactoren op Persoonlijkheid blijven, net zoals de subfactoren op Capaciteiten, voorlopig op een 5-puntsschaal. Dat komt door het beperkt aantal items per subfactor. We verwachten dat dit de komende jaren ook niet zal veranderen.

In de nieuwe rapportage wordt het ideaalprofiel voor de factoren op Persoonlijkheid automatisch aangepast aan de nieuwe schaal. Het is door de 10-puntsschaal nu wel mogelijk om het ideaalprofiel wat preciezer aan te geven in de rapportage.

Wanneer de nieuwe en wanneer de oude rapportage?

Studenten die al begonnen zijn met het maken van de Talentscan kunnen deze afmaken en krijgen nog de oude rapportage. Studenten van wie de Talentscan al was gepland maar die nog niet zijn begonnen krijgen de nieuwe rapportage met de nieuwe normen. Dat geldt ook voor alle studenten voor wie vanaf nu een Talentscan wordt gepland.

Komende ontwikkelingen

Zoals u van ons gewend bent blijven we voortdurend bezig om de kwaliteit van de Talentscan te verbeteren. In de komende periode gaan we ook de combinatiescores opnemen in de rapportage. Ook werken we aan een klassenrapportage voor de mentor waarin hij/zij in één oogopslag zien welke begeleidingsstijl elke student nodig heeft.

Mocht u vragen hebben over de update dan kunt u contact opnemen met ons: helpdesk@amn.nl / 026-3557344.

AMN heeft niet de namen van álle gebruikers binnen uw organisatie in de systemen staan. We verzoeken u bovenstaande informatie met alle gebruikers te delen.

Je ontvangt deze e-mail van AMN, De Wetstraat 1, 6814 AN Arnhem.
T: 026 355 7333 E: info@amn.nl W: www.amn.nl
afmelden